Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2011-11-29 14:22:44: utworzono dokument

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
Numer ogłoszenia: 402244 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195410, faks 12 6195033.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1. komputer stacjonarny - 20 szt., 2.monitor LCD - 20 szt., 3.notebook typ 1 - 10 szt., 4.notebook typ 2 - 5 szt., 5.drukarka laserowa monochromatyczna - 20 szt., 6.skaner - 5 szt., 7.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt., 8.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt, 9.pamięci do serwera HP ML530G2 - 1 szt., 10.dyski do serwera IBM X3500 - 8 szt, 11.pamięci do serwera FS TX200_S3 - 1 szt, 12.dyski do serwera FS TX200_S3 - 3 szt, 13.pamięci do serwera FS RX100_S6 - 1 szt., 14.pamięci do serwera FS Primergy RX100S6,2GB- 1 szt., 15.płyty DVD-R (cake 50 szt.) - 2 szt., 16.Płyty CD-R (cake 50szt) - 2 szt., 17.myszka komputerowa - 50 szt., 18.klawiatura tradycyjna czarna - 15 szt., 19.klawiatura tradycyjna biała - 15 szt., 20.switch Gigabit Ethernet - 3 szt., 21.switch 5-port - 10 szt.,22.moduły GBIC do switcha HP ProCurve 2510g24 - 2 szt.,23.Płyty główne - 20 szt., 24. zasilacz komputerowy - 10 szt., 25.czytnik kart pamięci - 3 szt., 26.pasta termoprzewodząca - 15 szt., 27.przełącznik KVM - 2 szt., 28.listwa zasilająco-filtrująca - 30 szt., 29.pianka do ekranu - 24 szt.,30.sprężone powietrze 600ml - 20 szt., 31.karta pamięci CF - 5 szt., 32.kabel UTP - 1 szt., 33.taśma do streamerów LTO2 Ultrium2 400GB - 15 szt., 34.taśma do streamerów DAT 72 - 15 szt., 35.taśma do streamera Ultrium LTO3 800 GB - 5 szt., 36.taśma czyszcząca do streamera DAT72 - 2 szt., 37.taśma czyszcząca LTO1,2,3 - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.70.00-9, 30.21.31.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania i podpisywania dokumentacji ofertowej jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Data składania ofert:
2011-12-08 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłStarzak Anna 2011-11-29 14:00:00
PublikującyGłówny Administrator 2011-11-29 14:22:44
Modyfikował(a) Główny Administrator 2011-11-29 14:22:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ_SRP_233_97_2011_P.doc 314.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2010-05-12 13:25:48: Dodano plik Pytania i wyjasnienia.doc
2010-05-06 09:36:45: utworzono dokument

Kraków: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Numer ogłoszenia: 124482 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6195410, faks 012 6195033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych a w szczególności: -Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie: a)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych, b)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych, c)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), d)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), e)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, f)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych priorytetowych, g)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru, h)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, priorytetowych z potwierdzeniem odbioru, i)paczek pocztowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru j)paczek pocztowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru. -Zwrot przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 2.Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki o wagach: a)51 - 100 gram (gabaryt A i B) b)101 - 350 gram (gabaryt A i B) c)351 - 500 gram (gabaryt A i B) d)501 - 1000 gram (gabaryt A i B) e)1001 - 2000 gram (gabaryt A i B) oraz paczki pocztowe w następujących przedziałach wagowych: a)do 1 kg b)1 - 2kg c)2 - 5 kg d)5 - 10 kg e)10-15 kg 3.Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 , 31-547 Kraków. 4.Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą. Paczki doręczane będą do krajów wskazanych w cenniku usług zagranicznych, zgodnie z treścią porozumień zawartych ze Światowym Związkiem Pocztowym. 5. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze powyżej 50 gram, - przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 gram krajowe i zagraniczne, - paczki krajowe i zagraniczne - przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.), 6. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych (pocztowej książki nadawczej) według wzoru druku Zamawiającego - załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62 poz. 697 ze zm.) oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U Nr 108 poz.1022 z 26.06.2003 r.)...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca posiada aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia 12.06.2003 r. (Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób określony w ustawie Prawo Pocztowe i powiadomieniu niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 2) W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków pokój D-20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data składania ofert:
2010-05-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłStarzak Anna 2010-05-06 08:20:00
PublikującyGłówny Administrator 2010-05-06 09:36:45
Modyfikował(a) Główny Administrator 2010-05-12 13:25:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + zalaczniki.pdf 1.08 MBPlik pdf
2. zalacznik nr 2 do SIWZ.xls 307.00 KbPlik xls
3. Pytania i wyjaśnienia 87.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 21 listopada 2017r. 20:07:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.